Zotero

Zotero

3.6

16 投票
点击评分
兼容
ONLYOFFICE 工作区,ONLYOFFICE 工作区企业版,ONLYOFFICE 文档企业版,ONLYOFFICE 文档开发者版,ONLYOFFICE 桌面编辑器,ONLYOFFICE 云端

概览

使用 Zotero 服务快速创建参考文献,按照要求调整其样式。
Zotero